top of page
Untitled design (2).png

ஊவா, வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களிலுள்ள சமூகங்களுக்கு பிணக்குத் தீர்வுக்கான மாற்று வழிமுறைகள் இலங்கையில் கிடைப்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்காகவும் மற்றும் அவற்றின் பயன்மிக்கதன்மையை பலப்படுத்துவதற்காகவும் SEDR பணியாற்றுகின்றது.

SEDR இன் பணிகள்

சமூக மத்தியஸ்தச் சபைகளின் செயற்பாடுகளை மேம்படுத்துதல்

Justice

காணி தொடர்பான விசேட மத்தியஸ்தச் சபைகளின் செயற்பாடுகளை விரிவுபடுத்தலும் மற்றும்   மேம்படுத்துதலும்

Woman in a Field

சமூகப் பிரச்சினைகளில் கவனம் செலுத்துதல் மற்றும் சமூக மட்டத்தில் நிலவும் மனக்குறைகளுக்கான தீர்வுகளை மேம்படுத்துதல்

Helping Hands

மத்தியஸ்தத்தின் நன்மைகளை எடுத்துக்காட்டுதல் மற்றும் மத்தியஸ்த சேவைகளின் பயன்பாட்டை ஊக்குவித்தல்

Father and Children

சமீபத்திய செய்திகள்

Contact Us
bottom of page